Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze w obszarze pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w obszarze działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – podobszar działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ogłoszonego Uchwałą 149/121/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2016 r.

 

W terminie do 16 marca 2016 r. oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia zastrzeżenia do wyniku oceny formalnej (decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej) oraz złożenia uzupełnienia lub poprawienia oferty. Uzupełnień lub poprawek należy dokonywać bezpośrednio na formularzu oferty złożonej w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej (VI p. pok. 623 w godz. 8-16, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa) za pośrednictwem osoby do tego upoważnionej. W przypadku uchybień formalnych dotyczących załączników, dopuszcza się możliwość uzupełnienia drogą pocztową (decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej). Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty włączone zostaną do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową opiniującą oferty.  Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

 

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych