Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - podobszar: działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem(zad. 1-4)

 

Szczegóły dotyczące ww. konkursu w zakładce "Konkursy ofert"

 

LINK