Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:


- podobszarze: działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
- podobszarze: Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Zadania 1-5 oraz Pogodne lato.W terminie od dnia 17 marca 2016 r. do dnia 23 marca 2016 r. oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia zastrzeżenia do wyniku oceny formalnej (decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej) oraz złożenia uzupełnienia lub poprawienia oferty. Uzupełnień lub poprawek dokonywać może tylko osoba upoważniona, bezpośrednio na formularzu oferty złożonej w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej (III p. pok. 308 w godz. 8-16, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa). W przypadku uchybień formalnych dotyczących załączników, dopuszcza się możliwość uzupełnienia drogą pocztową (decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej). Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty włączone zostaną do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.
Szczegółowy wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych w zakładce „Organizacje pozarządowe – konkursy ofert”