Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 r. w obszarze: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych:

- Zadania 1-5

- Zadanie: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/konkursy-ofert