Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 r. w obszarze: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, podobszarze: działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem (zad. 1-4)

Więcej informacji:http://mcps.com.pl/konkursy-ofert ".