W dniu 31 października 2017 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na dofinansowanie kwotą 265 225,00zł. - 28 programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem, zaproponowanych do realizacji przez organizacje pozarządowe.
Dzięki takiemu wsparciu jeszcze w tym roku w miejscowościach i miastach województwa mazowieckiego takich jak: Wolica k. Nadarzyna, Wólka Kosowska, Bodzanów, Białoskóry, Krasne, Kałuszyn, Łosice, Krupia Wólka, Drobin, Strachówka, Legionowo, Maków Mazowiecki, Płock, Radom, Siedlce, Węgrów i Warszawa - przeprowadzone zostaną bardzo potrzebne działania informacyjne, edukacyjne, integracyjne i sportowe - mające na celu wsparcie świetlic socjoterapeutycznych, klubów młodzieżowych oraz integrację międzypokoleniową seniorów, a także przeciwdziałanie nietrzeźwości na drogach, w tym również programy promujące zdrowy styl życia bez alkoholu z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów, ich rodziców bądź opiekunów, a także kampanie o szkodliwości alkoholu w okresie ciąży - skierowane do dziewcząt i kobiet.
Realizatorami programów, o których mowa będą między innymi: Stowarzyszenia: SZANSA, MONAR, ACUS, „Teraz My", Towarzystwo Pomocy Młodzieży oraz Fundacje: "Nasze Dzieci”, POZYTYW, Terapeuci dla Rodziny, Mocni Mocą Nadziei.

*Dotacja udzielona przez samorząd stowarzyszeniu, fundacji, organizacji wyznaniowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dotacja na program nie może przekroczyć kwoty 10 000zł.).