W dniu 6 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1708/288/17 o wyrażeniu zgody na przeznaczenie kwoty 263 420,80 zł na wsparcie lub powierzenie realizacji w województwie mazowieckim w 2017 r. zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie określonym w art. 19a przedmiotowej ustawy.

 

Poniżej lista organizacji, których oferty otrzymały dofinansowanie:

LISTA