W dniu 31 października 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1696/287/17 o wyrażeniu zgody na przeznaczenie kwoty 265 225,00zł na wsparcie lub powierzenie realizacji w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w dwóch podobszarach: „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” oraz „Działania na rzecz przeciwdziałania życia rodzinnego w związku z alkoholem” następującym organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie określonym w art. 19a przedmiotowej ustawy.


Poniżej lista organizacji, których oferty otrzymały dofinansowanie: 

 

PLIK