Środki finansowe przeznaczone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w 2017 roku na wsparcie lub powierzenie organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” zgodnie z art. 19a ww. ustawy zostały w całości wykorzystane.