Szanowni Państwo, przypominamy iż w dniu 16 marca 2018 r. upływa termin składania ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2018 roku w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w dwóch konkursach ofert.

W dniu 16 marca 2018 r. upływa termin składania ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2018 r. w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w podobszarze:

„Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem” (http://www.mcps.com.pl/konkursy-ofert/510-otwarty-konkurs-ofert-przeciwdzialanie-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-w-podobszarze-dzialania-na-rzecz-przeciwdzialania-zaburzeniom-zycia-rodzinnego-w-zwiazku-z-alkoholem)

„Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – zadanie: „Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”

(http://www.mcps.com.pl/konkursy-ofert/508-otwarty-konkur-ofert-przeciwdzialanie-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-w-podobszarze-dzialania-na-rzecz-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-zadanie-wspieranie-realizacji-programow-profilaktyczno-terapeutycznych-dla-dzieci-i-mlodziezy)

Przypominamy, że oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem na kopercie:

Konkurs ofert – „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”, zadanie nr …

lub

Konkurs ofert – „Na wakacje po uśmiech” .

osobiście w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A, w godzinach: 8.00 – 16.00 – o zachowaniu terminu decyduje data złożenia w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;

za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa –
o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów ofert znajdą Państwo tutaj (http://www.mcps.com.pl/konkursy-ofert )