W dniu 15 maja 20178 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 744/340/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2018 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym’’.

http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/491-otwarty-konkurs-ofert-pomoc-i-oparcie-spoleczne-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi

.........................................................................................................................................................................................................................................