Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – zadanie „Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych”

http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/609-rozstrzygniecie-konkursu-ofert-w-obszarze-dzialalnosc-na-rzecz-integracji-i-reintegracji-zawodowej-i-spolecznej-osob-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym-zadanie-rozwoj-zroznicowanych-form-dzialan-oraz-uslug-spolecznych-wspierajacych-samodzielnosc-i-aktywn

..........................................................................................................................................................................................................................................