15 maja 2018 r. w Radomiu odbyło się kolejne z planowanych w każdym subregionie Mazowsza spotkań konsultacyjno-informacyjnych organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przy współpracy Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie.

Ze strony Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w spotkaniu wzięły udział: Pani Barbara Kucharska, zastępca dyrektora MCPS, Pani Bożena Sawicka, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie, Pani Monika Bednarczyk, kierownik Oddziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego oraz Pani Agnieszka Patrzałek, kierownik Wydziału ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej MCPS.

W spotkanie w Radomiu, przygotowanym przez Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział Zamiejscowy w Radomiu, uczestniczył także Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej.

Celem spotkania było przedstawienie i omówienie zadań realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego w zakresie adopcji i preadopcji oraz współpracy gmin, powiatów i innych podmiotów zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wsparcia dziecka i rodziny, z uwzględnieniem specyfiki subregionu.

W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób, pracowników jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego - powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjnych, organizacji pozarządowych, kościelnych osób prawnych zajmujących się wsparciem dziecka i rodziny z terenu subregionu radomskiego.

Kolejne spotkania będą odbywały się w poszczególnych subregionach województwa mazowieckiego jeszcze w maju i czerwcu br.

.............................................................................................................................................................................................................................