W dniu 12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 941/347/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem” 

http://www.mcps.com.pl/konkursy-ofert/647-rozstrzygniecie-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2018-r-zadan-publicznych-dzialania-na-rzecz-przeciwdzialania-zaburzeniom-zycia-rodzinnego-w-zwiazku-z-alkoholem

 

.........................................................................................................................................................................................................................................