W dniu 17 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 477 021,00 zł na dofinansowanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe dotacje”) w ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450, 650 i 723).

Więcej: http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/679-zarzad-wojewodztwa-mazowieckiego-przeznaczyl-srodki-male-dotacje-w-ramach-w-obszaru-dzialalnosc-na-rzecz-integracji-i-reintegracji-zawodowej-i-spolecznej-osob-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym

..................................................................................................................................................................................................................................