Samorząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 137/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2015 r. przyjął budżet na rok 2016, w tym na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach działań Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zaplanowano środki na realizację otwartego konkursu, obejmującego obszary w zakresie:

  1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  3. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Planowana data ogłoszenia konkursu: styczeń-luty 2016 r. Łączna kwota przeznaczona na zadania z powyższych obszarów wynosi 1 600 000,00 zł.

We wskazanych wyżej obszarach planuje się zlecić następujące rodzaje zadań wynikające z przyjętego uchwałą Nr 118/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2015 r. „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”, zmienionego uchwałą Nr 139/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2015 r.:

  1. realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
  2. realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
  3. wsparcie systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  4. realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów samopomocowych i zróżnicowanych form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają działania ciągłego z uwzględnieniem wzmacniania samodzielności i aktywności społeczno-zawodowej tych osób oraz wsparcia  rodzin, opiekunów;
  5. realizacja programów profilaktycznych skierowanych do środowisk lokalnych mających na celu przeciwdziałanie ubóstwu, zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem działań partnerskich.

Oferent biorący udział w konkursie zobowiązany będzie do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 140/15 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2015 r., dostępnym na stronie www.dialog.mazovia.pl (zakładka „Prawo i dokumenty”).

Dodatkowych informacji udzielał będzie pracownik Wydziału ds. wdrażania programów społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Pan Piotr Lejzerowicz, nr tel.: (22) 378 15 71 lub (22) 378 26 43, mail: piotr.lejzerowicz@mcps.com.pl

Do pobrania

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie