Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
- podobszar: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Zadania 1-5;
- podobszar: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Zadanie: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn. „Pogodne Lato”;
- podobszar: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Zadanie: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn. „Na wakacje po uśmiech”;
- podobszar: działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

 Szczegóły dotyczące ww. konkursów w zakładce "Konkursy ofert"