Aktualności

pismoRS

 

FORMULARZ

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w konkursie w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w zakresie POLITYKI SENIORALNEJ


Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, ogłoszonego uchwałą nr 245/315/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2017 r.


Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert – a więc do 23 marca 2018 r.:


1) złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;
2) poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników – w przypadkach kiedy:
a) oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione,
b) do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników,
c) oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru),
d) oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.


O zachowaniu ww. terminu decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, do godz. 16.


Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.


Szczegółowych informacji udzielają Pracownicy Wydziału ds. Polityki Senioralnej pod nr telefonu:
(22) 622 42 32 w. 43

 

OCENA FORMALNA ZAD. 1

OCENA FORMALNA ZAD. 2

OCENA FORMALNA ZAD. 3

W dniach 17-18 marca 2018 roku w Auli Schumana przy ul. Wóycickiego 1/3 odbędzie się Sympozjum pn. „Jak chronić rodzinę przed uzależnieniami i przemocą” organizowane przez Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień UKSW we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Powyższe wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika. Program Sympozjum obejmuje wiele ciekawych zagadnień dotyczących profilaktyki uzależnień oraz przemocy, panel dyskusyjny, jak również warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli przyswoić sobie praktyczną wiedzę i umiejętności związane z poruszaną problematyką.

http://www.pedagogika.uksw.edu.pl/node/1784

Serdecznie Zapraszamy

Program Sympozjum

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo, przypominamy iż w dniu 16 marca 2018 r. upływa termin składania ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2018 roku w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w dwóch konkursach ofert.

W dniu 16 marca 2018 r. upływa termin składania ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2018 r. w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w podobszarze:

„Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem” (http://www.mcps.com.pl/konkursy-ofert/510-otwarty-konkurs-ofert-przeciwdzialanie-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-w-podobszarze-dzialania-na-rzecz-przeciwdzialania-zaburzeniom-zycia-rodzinnego-w-zwiazku-z-alkoholem)

„Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – zadanie: „Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”

(http://www.mcps.com.pl/konkursy-ofert/508-otwarty-konkur-ofert-przeciwdzialanie-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-w-podobszarze-dzialania-na-rzecz-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-zadanie-wspieranie-realizacji-programow-profilaktyczno-terapeutycznych-dla-dzieci-i-mlodziezy)

Przypominamy, że oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem na kopercie:

Konkurs ofert – „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”, zadanie nr …

lub

Konkurs ofert – „Na wakacje po uśmiech” .

osobiście w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A, w godzinach: 8.00 – 16.00 – o zachowaniu terminu decyduje data złożenia w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;

za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa –
o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów ofert znajdą Państwo tutaj (http://www.mcps.com.pl/konkursy-ofert )