Aktualności

W dniu 11 lipca 2016 roku na posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 102/16 została przyjęta „Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w województwie mazowieckim za 2015 rok”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w województwie mazowieckim w 2016 roku w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", zadanie: Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin.