Aktualności

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej informuje, że w dniu 30.06.2017 r.  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,  (konkurs nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-053/17).