Aktualności

Celem konkursu jest przyznawanie Wyróżnień - "Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2016" podmiotom ekonomii społecznej najlepiej funkcjonującym pod kątem ich widoczności i podmiotowości.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 484/139/16 z dnia 5 kwietnia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w województwie mazowieckim w 2016 roku w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin.

 

W dniu 4 kwietnia 2016 r. dobiega termin składania ofert w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 r. w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - podobszar: działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem (zad. 1-4).