Aktualności

Szanowni Państwo,
w imieniu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej serdecznie zapraszamy do udziału w Wojewódzkiej Konferencji nt. Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień.

Konferencja odbędzie się 20 i 21 września 2018 r. w Hotelu Warsaw Plaza, ul. Łączyny 5 w Warszawie, zaś adresatami konferencji są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i pracowników oświaty z województwa mazowieckiego.

Podczas spotkania chcemy skoncentrować się przede wszystkim na wymianie doświadczeń w zakresie przeciwdziałania narkomanii, skutecznym planowaniu i budowaniu strategii przeciwdziałania narkomanii w regionie oraz możliwościach usprawnienia systemu współpracy między adresatami konferencji.

Konferencja współfinansowana jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020.

Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do rozwoju programów profilaktycznych, edukacyjnych, programów redukcji szkód i systemu oceny zjawiska narkomanii oraz zacieśnienia współpracy w tym zakresie pomiędzy uczestnikami konferencji. W konferencji przewidujemy udział ekspertów zagranicznych, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami.

Z poważaniem,

Artur Pozorek

p.o. dyrektora MCPS

ZAPROSZENIE

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/aktualne-szkolenia/wydarzenie/77-warszawa-wojewodzka-konferencja-nt-strategii-rozwiazywania-problemu-uzaleznien

.........................................................................................................................................................................................................................

6 września 2018 r. odbyło się VIII posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Wśród poruszanych tematów znalazły się:

  • Przedstawienie stanu ekonomii społecznej na Mazowszu, czyli cykliczne analizy statystyczne.
  • Omówienie dotychczasowych działań Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, miedzy innymi IV Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną.
  • Omówienie zadań realizowanych do końca 2018 roku na rzecz mazowieckiej ekonomii społecznej.
  • Przybliżenie założeń zawartych w aktualizacji „Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej”.
  • Omówienie stany prac nad aktualizacją „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020”.

Członkowie komitetu dyskutowali także na temat różnić i zależności kryjących się za „chłodnymi” statystykami ekonomii społecznej, możliwości ubiegania się o realizację zamówień publicznych przez podmioty ekonomii społecznej oraz o zmianach prawnych dotyczących ekonomii społecznej – aktualizacja KPRES, projekt ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej oraz projekt ustawy o centrach usług społecznych.

PLAN SPOTKANIA

PREZENTACJA

.....................................................................................................................................................................................

1 września br. w warszawskim parku Agrykola (ul. Myśliwiecka 9) odbyła się 9. edycja Turnieju Piłki Nożnej Ulicznej Pamięci Macieja Kozłowskiego, organizowanego przez Stowarzyszenie-Klub Rodzin Abstynenckich "SERCE" we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oraz Dzielnicą Śródmieście m. st. Warszawy. Patronat nad imprezą objął Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

W turnieju uczestniczyło osiem drużyn, w tym reprezentacja Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, która była bliska awansu do fazy pucharowej turnieju (niestety zabrakło jednej bramki). Zwyciężyła Reprezentacja Komendy Głównej Policji, drugie miejsce zajęło Stowarzyszenie-Klub Rodzin Abstynenckich „SERCE”, trzecie miejsce przypadło Noclegowni im. Brata Alberta z Wrocławia, a czwarte Reprezentacji Aktorów Polski. Dalsze miejsca zajęły reprezentacje: MCPS, Reprezentacja Polski Bezdomnych, Samorządowcy Dzielnicy Śródmieście oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Pamiątkowe puchary oraz medale wręczył uczestnikom Turnieju Pan Artur Pozorek, p.o. dyrektora MCPS, zaś puchar Fair Play Dyrektora MCPS został wręczony przez ks. Sławomira Opalińskiego, zastępcę dyrektora Caritas, reprezentacji Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Warto podkreślić, że patron tej imprezy – aktor Maciej Kozłowski – kojarzony głównie poprzez role filmowe i teatralne (m. in. w Teatrze Narodowym w Warszawie), nie jest przypadkowy. Przez wiele lat związany był z ruchem abstynenckim, a z racji swojej pasji i zamiłowania do piłki nożnej i aktywności społecznej, powszechnie jest uznawany za współtwórcę Polskiej Reprezentacji Bezdomnych.

1 4
2 3

................................................................................................................................................................................................................

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowej konferencji pn. „I Mazowieckie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego” poświęconej roli pomocy społecznej we wspieraniu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego w tym związanego z uzależnieniami.

Celem konferencji jest przedstawienie założeń funkcjonowania grup samopomocowych, ich wpływ na funkcjonowanie osób z chorobą psychiczną. Wskazanie potencjalnych korzyści i możliwości, jakie przynosi tworzenie się grup samopomocowych oraz uzmysłowienie jaką rolę one pełnią w powrocie do społeczeństwa osobom z doświadczeniem kryzysu psychicznego, również związanego z uzależnieniem.

Odbiorcami konferencji są osoby zatrudnione min. w instytucjach pomocy i integracji społecznej (OPS, ŚDS, PCPR, WTZ), służby zdrowia, przedstawiciele organizacji pozarządowych itp.

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/aktualne-szkolenia/wydarzenie/76-pultusk-i-mazowieckie-forum-samopomocy-osob-z-doswiadczeniem-kryzysu-psychicznego

.............................................................................................................................................................................

Od maja do sierpnia 2018 r. w subregionach Mazowsza odbyły się spotkania konsultacyjno - informacyjne z zakresu pieczy zastępczej organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie oraz jego oddziałów zamiejscowych.

Spotkania te odbyły się w: Siedlcach (9 maja), Radomiu (15 maja), Ostrołęce (24 maja), Płocku (5 czerwca), Ciechanowie (15 czerwca) i ostatnie w Warszawie (23 sierpnia).

W spotkaniach wzięło udział ponad 200 osób – przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się obszarem wspierania rodziny - głównie pracowników jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjnych, organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem rodzin, rodzin z dziećmi - w każdym z subregionów.

Celem spotkań było przedstawienie i omówienie zadań realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego w zakresie adopcji i preadopcji oraz przedstawienie szerokiego zakresu współpracy gmin, powiatów i innych podmiotów zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wsparcia dziecka i rodziny, z uwzględnieniem specyfiki każdego z subregionów, a także zmian w planowanej nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W pierwszej części spotkań omawiana była tematyka adopcji w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną, współpracy ośrodka adopcyjnego działającego w danym subregionie z podmiotami działającymi tam lokalnie, zagadnień w obrębie dziecka i rodziny (sądów, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych), a także omawiana była oferta pomocy ośrodka adopcyjnego na rzecz współpracujących podmiotów.

W drugiej części spotkania była poruszana kwestia pieczy zastępczej z uwzględnieniem specyfiki danego subregionu z wykorzystaniem danych z Oceny zasobów pomocy społecznej (zasoby gmin i powiatów, tendencje, rekomendacje do tworzenia zasobów, rozwijania nowych usług na rzecz rodzin).

Następnie prezentowana była działalność interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – jego organizowanie stanowi zadanie własne samorządu województwa zlecone do prowadzenia przez organizację pozarządową. Jest to mazowiecka placówka interwencyjna umiejscowiona w Otwocku, przeznaczona dla dzieci i niemowląt do 1 roku życia, urządzona w standardzie szpitalnego oddziału niemowlęcego, dysponująca 20 miejscami. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w porozumieniu z powiatami kieruje tam noworodki i niemowlęta w nagłych sytuacjach kryzysowych, pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodzicielskiej.

Spotkania z osobami zajmującymi się kwestiami pieczy zastępczej w subregionach - dzięki dyskusji, wymianie doświadczeń z różnych poziomów działania instytucji i organizacji z obszaru dziecka i rodziny oraz obserwacjom nowych tendencji – były dla nas bardzo cenne, zwłaszcza w przededniu wejścia od 1 stycznia 2019 r. nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej.

................................................................................................................................................................................................................