Aktualności

24 maja 2018 r. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce odbyło się kolejne z planowanych w każdym subregionie Mazowsza spotkań konsultacyjno-informacyjnych organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie.
Celem spotkania było przedstawienie i omówienie zadań realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w zakresie adopcji i preadopcji oraz współpracy gmin, powiatów i innych podmiotów zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wsparcia dziecka i rodziny, z uwzględnieniem specyfiki subregionu.
W spotkaniu wzięło udział ok. 40 osób, pracowników jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego - powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjnych, organizacji pozarządowych zajmujących się wsparciem dziecka i rodziny z terenu subregionu ostrołęckiego.
Kolejne spotkania będą odbywały się w kolejnych subregionach województwa mazowieckiego jeszcze w czerwcu br.
Spotkanie w Ostrołęce zostało przygotowane przez Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział Zamiejscowy Oddział Zamiejscowy w Ostrołęce.

Ostrołęka

.............................................................................................................................................................................................................................................

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę organizuje 13 czerwca 2018 r. konferencję poświęconą problematyce zapobiegania przemocy i zaniedbaniu małych dzieci, w tym wsparciu rodziców w trudnych sytuacjach. Podczas konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach wykładowych prowadzonych przez polskich i zagranicznych ekspertów.

Celem jest zwiększenie wiedzy profesjonalistów z zakresu czynników ryzyka krzywdzenia małych dzieci, metod pracy z rodzinami ryzyka, zapoznanie z przykładami dobrych praktyk w zakresie ochrony małych dzieci przed przemocą, stworzenie okazji do wymiany poglądów i doświadczeń, zintegrowanie środowiska profesjonalistów zaangażowanych w ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo pod adresem:

http://fdds.pl/zapraszamy-na-11-ogolnopolska-konferencje-ostroznie-dziecko-profilaktyka-krzywdzenia-malych-dzieci/

FDDS konferencja

...................................................................................................................................................................................................................

15 maja 2018 r. w Radomiu odbyło się kolejne z planowanych w każdym subregionie Mazowsza spotkań konsultacyjno-informacyjnych organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przy współpracy Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie.

Ze strony Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w spotkaniu wzięły udział: Pani Barbara Kucharska, zastępca dyrektora MCPS, Pani Bożena Sawicka, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie, Pani Monika Bednarczyk, kierownik Oddziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego oraz Pani Agnieszka Patrzałek, kierownik Wydziału ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej MCPS.

W spotkanie w Radomiu, przygotowanym przez Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział Zamiejscowy w Radomiu, uczestniczył także Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej.

Celem spotkania było przedstawienie i omówienie zadań realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego w zakresie adopcji i preadopcji oraz współpracy gmin, powiatów i innych podmiotów zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wsparcia dziecka i rodziny, z uwzględnieniem specyfiki subregionu.

W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób, pracowników jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego - powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjnych, organizacji pozarządowych, kościelnych osób prawnych zajmujących się wsparciem dziecka i rodziny z terenu subregionu radomskiego.

Kolejne spotkania będą odbywały się w poszczególnych subregionach województwa mazowieckiego jeszcze w maju i czerwcu br.

.............................................................................................................................................................................................................................

W dniach 15 – 17 maja 2018 r. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie organizuje cykl szkoleń pn. „Przemoc wobec dzieci, formy rozmowy z dzieckiem – ofiarą przemocy, formy wsparcia rodzica wspierającego” dla osób pracujących z rodziną doświadczającą przemocy, w szczególności członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych. W szkoleniach udział weźmie łącznie 90 osób.

Tematyką szczegółową każdego ze szkoleń są zjawiska nierozerwalnie związane z przemocą wobec dziecka tj.:
1. Stereotypy i wiedza potoczna dotycząca przemocy w rodzinie
2. Dziecko maltretowane oraz dziecko wykorzystywane seksualnie – definicje, objawy, skutki doraźne i długofalowe, wtórna wiktymizacja
3. Syndrom sztokholmski
4. Dziecko jako świadek - co czuje, co myśli, jak się zachowuje
5. Zasady prowadzenia rozmowy z dzieckiem skrzywdzonym wg WHO
6. Zasady budowania kontaktu z rodzicem wspierającym

Osobą prowadząca jest Danuta Poważa, trener z Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Powyższe szkolenie wpisuje się w projekt Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania MASP realizowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Szkolenie 20180515

..........................................................................................................................................................................................................................

 

W dniu 15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 743/340/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – zadanie: „Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato””

http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/598-wyniki-oceny-formalnej-konkursu-ofert-pogodne-lato