Aktualności

W dniu 11 lipca 2016 roku na posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 102/16 została przyjęta „Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w województwie mazowieckim za 2015 rok”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w województwie mazowieckim w 2016 roku w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", zadanie: Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin.

 
Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 r. w obszarze: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, podobszarze: działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem (zad. 1-4)

Więcej informacji:http://mcps.com.pl/konkursy-ofert ".