Aktualności

Informujmy, że począwszy od 1 stycznia 2018 roku postępowania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego realizowane w związku
z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, prowadzone dotychczas
przez Marszałka Województwa Mazowieckiego (w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej) będą prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego.

Adres do korespondencji po 1 stycznia 2018 roku:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
Plac Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa,
tel. +48 22 695-71-00,
e-mail: koordynacja@mazowieckie.pl).

Powyższa zmiana wynika z ustawy z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428).

 

 

Wyniki oceny formalnej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej ofert złożonych na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w formie wsparcia realizacji zadania (Zadania: 1- 6)


Oferent, którego oferta została odrzucona z przyczyn formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni od momentu opublikowania wyników tj. 14 czerwca 2016 r. - 21 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej):
1) złożenia zastrzeżenia w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;
2) uzupełnienia braków formalnych - wyłącznie w zakresie brakujących załączników, podpisów, dat, potwierdzeń za zgodność z oryginałem, niedokonania skreśleń we wskazanych w ofercie miejscach, niewpisania zwrotu "nie dotyczy" (lub równoważnego) w stosownych polach oferty, sprostowania oczywistych pomyłek i błędów pisarskich.

Uzupełnień, o których mowa w pkt 2, należy dokonywać w ofercie złożonej w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.
W przypadku uchybień formalnych dotyczących załączników dopuszcza się możliwość uzupełnienia drogą pocztową.

Więcej informacji TUTAJ. (tj. zakładka Organizacje pozarządowe – konkursy ofert)

Organizacje pozarządowe – konkursy ofert

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych.

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w województwie mazowieckim w 2016 roku w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”.

Uzupełnień lub poprawek należy dokonywać na formularzu oferty złożonej w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w terminie: od dnia 24 maja 2016 r. do dnia 31 maja 2016 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu MCPS, tj. do dnia 31 maja 2016 r.).

Tabela; pkt I

Tabela; pkt II

Tabela; pkt III

Tabela; pkt IV

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 r. w obszarze: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych:

- Zadania 1-5

- Zadanie: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/konkursy-ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 r. w obszarze:

-działania z zakresu przedziwdziałania narkomanii

-działania na rzecz profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych - Zadanie: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato”