Aktualności

Pan Artur Pozorek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej, ma zaszczyt zaprosić do udziału w III Sejmiku Senioralnym Województwa Mazowieckiego, który odbędzie się 15 czerwca 2018 r. w Warszawie.

ZAPROSZENIE - UTW

ZAPROSZENIE - RADY SENIORÓW

ZAPROSZENIE - ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PROGRAM

KARTA ZGŁOSZENIOWA

......................................................................................................................................................

25 maja 2018 r. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi, którego celem było wypracowanie zasad współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Wszystkich przybyłych gości przywitała Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Artur Pozorek, p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, oraz Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS.

Artur Pozorek przedstawił założenia tematyczne polityki senioralnej w województwie mazowieckim na lata 2018-2022. Podczas spotkania rozmawiano na temat filarów współpracy, zwłaszcza dotyczących 2018 roku. Zaproponowano założenia oraz działania Wojewódzkiej Rady Seniorów. Uczestnicy chętnie zgłaszali swoje uwagi i propozycje, aby Wojewódzka Rada Seniorów była prężnie działającym gremium.

W spotkaniu wziął również udział Karol Mojkowski, który w organizacjach pozarządowych pracuje od 15 lat, jest uczestnikiem akcji "Masz głos, masz wybór". W ramach tej akcji pokazują organizacjom pozarządowym jak krok po kroku zrealizować pomysł lub rozwiązać lokalny problem, podpowiadają sposoby na zaangażowanie mieszkańców oraz pokazują, jak prowadzić skuteczną współpracę z władzami.

1 5
Artur Pozorek, p.o. dyrektora MCPS Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

.................................................................................................................................................................................................................

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę organizuje 13 czerwca 2018 r. konferencję poświęconą problematyce zapobiegania przemocy i zaniedbaniu małych dzieci, w tym wsparciu rodziców w trudnych sytuacjach. Podczas konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach wykładowych prowadzonych przez polskich i zagranicznych ekspertów.

Celem jest zwiększenie wiedzy profesjonalistów z zakresu czynników ryzyka krzywdzenia małych dzieci, metod pracy z rodzinami ryzyka, zapoznanie z przykładami dobrych praktyk w zakresie ochrony małych dzieci przed przemocą, stworzenie okazji do wymiany poglądów i doświadczeń, zintegrowanie środowiska profesjonalistów zaangażowanych w ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo pod adresem:

http://fdds.pl/zapraszamy-na-11-ogolnopolska-konferencje-ostroznie-dziecko-profilaktyka-krzywdzenia-malych-dzieci/

FDDS konferencja

...................................................................................................................................................................................................................

24 maja 2018 r. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce odbyło się kolejne z planowanych w każdym subregionie Mazowsza spotkań konsultacyjno-informacyjnych organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie.
Celem spotkania było przedstawienie i omówienie zadań realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w zakresie adopcji i preadopcji oraz współpracy gmin, powiatów i innych podmiotów zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wsparcia dziecka i rodziny, z uwzględnieniem specyfiki subregionu.
W spotkaniu wzięło udział ok. 40 osób, pracowników jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego - powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjnych, organizacji pozarządowych zajmujących się wsparciem dziecka i rodziny z terenu subregionu ostrołęckiego.
Kolejne spotkania będą odbywały się w kolejnych subregionach województwa mazowieckiego jeszcze w czerwcu br.
Spotkanie w Ostrołęce zostało przygotowane przez Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział Zamiejscowy Oddział Zamiejscowy w Ostrołęce.

Ostrołęka

.............................................................................................................................................................................................................................................

W dniach 15 – 17 maja 2018 r. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie organizuje cykl szkoleń pn. „Przemoc wobec dzieci, formy rozmowy z dzieckiem – ofiarą przemocy, formy wsparcia rodzica wspierającego” dla osób pracujących z rodziną doświadczającą przemocy, w szczególności członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych. W szkoleniach udział weźmie łącznie 90 osób.

Tematyką szczegółową każdego ze szkoleń są zjawiska nierozerwalnie związane z przemocą wobec dziecka tj.:
1. Stereotypy i wiedza potoczna dotycząca przemocy w rodzinie
2. Dziecko maltretowane oraz dziecko wykorzystywane seksualnie – definicje, objawy, skutki doraźne i długofalowe, wtórna wiktymizacja
3. Syndrom sztokholmski
4. Dziecko jako świadek - co czuje, co myśli, jak się zachowuje
5. Zasady prowadzenia rozmowy z dzieckiem skrzywdzonym wg WHO
6. Zasady budowania kontaktu z rodzicem wspierającym

Osobą prowadząca jest Danuta Poważa, trener z Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Powyższe szkolenie wpisuje się w projekt Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania MASP realizowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Szkolenie 20180515

..........................................................................................................................................................................................................................