Aktualności

 
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 367/321/18 z dnia 6 marca 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2018 r. w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze "Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" - zadanie: „Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato”” w formie wsparcia realizacji zadania.
 
Termin składania ofert od dnia 6 marca 2018 r. do dnia 9 kwietnia 2018 r.
 
SZCZEGÓŁY KONKURSU W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM
 
 
 
 
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 367/321/18 z dnia 6 marca 2018 r. ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze "Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" - zadanie: „Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato””.
 
Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od dnia  6 marca 2018 r. do dnia 9 kwietnia 2018 r.  na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU O NABORZE
 
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie uprzejmie informuje,iż w dniu 7 marca 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62a (sala konferencyjna VI piętro) odbędzie się spotkanie, którego celem będzie przedstawienie działań dotyczących profilaktyki uzależnień podejmowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w roku 2018.


Na spotkaniu przedstawione zostaną szczegółowe informacje o ogłoszonych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”:


- „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych”;
- „Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech””
- „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”
- „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”


Spotkanie rozpocznie o godz. 10.00 Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Pan Artur Pozorek wraz z Specjalistą ds. profilaktyki.


Pracownicy Wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przedstawią główne założenia tegorocznych konkursów.

Prosimy zgłoszenie uczestnictwa w powyższym spotkaniu na adres e-mail: komunikacja@mcps.com.pl w terminie do dnia 05.03.2018 r. (liczy się kolejność zgłoszeń).

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie uprzejmie informuje, iż w dniu 12 marca 2018 r. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w drugiej siedzibie przy ul. Nowy Zjazd 1 - budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii, IV piętro, sala konferencyjna odbędzie się spotkanie, którego celem będzie przedstawienie działań dotyczących zadań w obszarze Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej podejmowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w roku 2018.

Na spotkaniu przedstawione zostaną szczegółowe informacje o ogłoszonych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”:

 

- „Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych”

- „Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi”

- „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”

 

Zapraszamy na godzinę 10:00. Planowany czas spotkania do godziny 12:30.

 

Pracownicy Wydziału ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przedstawią główne założenia tegorocznych konkursów.

Prosimy zgłoszenie uczestnictwa w powyższym spotkaniu na adres e-mail: wioletta.rudnicka@mcps.com.pl w terminie do dnia 09.03.2018 r. (liczy się kolejność zgłoszeń).

 

Uwaga: Informacja dla osób dojeżdżających samochodem:
Parkingi płatne są dostępne od ulicy Sowiej przy Rynku Mariensztackim.

...........................................................................................................................................................................................................................................................

IWZ

Wykaz złożonych ofert

 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................