Aktualności

W dniu 15 maja 20178 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 744/340/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2018 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym’’.

http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/491-otwarty-konkurs-ofert-pomoc-i-oparcie-spoleczne-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi

.........................................................................................................................................................................................................................................

W dniu 15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 741/340/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w formie wsparcia realizacji zadania. Zadanie „Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” realizowane na podstawie umów rocznych i 3-letnich.

http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/485-otwarty-konkurs-ofert-przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie

...................................................................................................................................................................................................................................................

W dniu 9 maja 2018 r. Pani Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pani Barbara Kucharska, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Pani Bożena Sawicka, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie, wzięły udział w pierwszym z planowanych przez MCPS przy współpracy z WOA spotkań informacyjno-konsultacyjnych. 

Spotkania będą odbywały się w poszczególnych subregionach województwa mazowieckiego. Pierwsze z nich zostało przygotowane przez Oddział Zamiejscowy Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Siedlcach.  

Celem spotkania było przedstawienie i  omówienie zadań realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego w zakresie adopcji i preadopcji oraz współpracy gmin, powiatów i innych podmiotów zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wsparcia dziecka i rodziny, z uwzględnieniem specyfiki subregionu. 

W spotkaniu wzięło udział ok. 40 pracowników jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego (powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych), organizacji pozarządowych, kościelnych osób prawnych zajmujących się wsparciem dziecka i rodziny z terenu subregionu siedleckiego.

13

Podpisane pismo od p. Marszałek 

Formularz zgłoszeniowy

.................................................................................................................................................................................................................................