Aktualności

Lista uczestników konferencji pt. "Skutecznośc pieczy zastępczej - wsparcie dziecka i rodziny, zaangażowanie gmin i powiatów województwa mazowieckiego" połączonej z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego, która odbędzie się w Warszawie w dniach 7-8 listopada 2018 r.

Pobierz listę (aktualizacja: 5.11)

Pobierz program

Mapka dojazdu

Transmisja archiwalna

 

...........................................................................................................................................................

Zapraszamy do udziału w szkoleniu edukacyjnym dla pracowników OPS, dotyczącym inspirowania środowisk działających na rzecz osób starszych, w zakresie ich udziału w tworzeniu i funkcjonowaniu gminnych rad seniorów.

Więcej informacji:

http://mcps.com.pl/aktualne-szkolenia/wydarzenie/81-warszawa-szkolenie-edukacyjne-dla-pracownikow-ops

...........................................................................................................................................................

9 października 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1583/380/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” Zadanie „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym".

W ramach konkursu złożono łącznie 3 oferty na realizację zadania publicznego. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 3 ofert. Dofinansowanie przyznano na realizację 2 zadań publicznych.

UCHWAŁA

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

....................................................................................................................................................

 

Zapraszamy do zapoznania się z Informacją o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020. Aktualizacja z 2018 roku”.

Więcej informacji:

http://mcps.com.pl/programy/konsultacje/757-informacja-o-przeprowadzeniu-konsultacji-spolecznych-projektu-planu-rozwoju-ekonomii-spolecznej-na-lata-2014-2020-aktualizacja-z-2018-roku

...............................................................................................................................................................

Szanowni Państwo,

 
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wspaniałe występy podczas Przeglądu Artystycznego Twórczości Osób Starszych zapewniające niezapomniane wrażenia. Występy były świadectwem profesjonalizmu, jak również ogromnej pasji i serdeczności.
 
„Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo się przestają bawić”
Mark Twain
Dyrekcja i pracownicy Wydziału ds. Polityki Senioralnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
 
przeglad2
 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................