Aktualności

wielkanocne zyczenia

...................................................................................................................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Formularz

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

.....................................................................................................................................................................................................................

pismoRS

 

FORMULARZ

.....................................................................................................................................................................................................................................................

23 marca 2018 roku Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zorganizowało spotkanie przedstawicieli kadry zarządzającej Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Spotkanie dotyczyło prowadzonej przez Uniwersytety aktywności dla seniorów oraz możliwości współpracy z samorządem Województwa Mazowieckiego.


Zgromadzonych gości przywitała Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. Pani Marszałek zaznaczyła, że kształtowanie polityki senioralnej jest jednym z priorytetów władz samorządowych Mazowsza, które będzie realizowane we współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku.


Artur Pozorek, p.o. Dyrektora MCPS oraz Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. polityki senioralnej, podkreślił znaczenie wspólnego dialogu z UTW dla kształtowania polityki senioralnej przez władze samorządowe zgodnie z zasadą "Nic o Was, bez Was". Powinno się to przełożyć na efektywną współpracę oraz dostosowanie polityki senioralnej do realnych potrzeb jej beneficjentów.
Podczas części plenarnej spotkania Elzbieta Bogucka, Zastępca Dyrektora MCPS, przedstawiła zadania realizowane przez MCPS oraz zaprezentowała możliwości współpracy i formy pomocy realizowane z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego.


Odrębną część spotkania stanowiły warsztaty dla przedstawicieli UTW, których tematami były "UTW na mapie Mazowsza" oraz "UTW – współpraca na Mazowszu". Warsztaty umożliwiły wszystkim gościom na zapoznanie się, wymianę doświadczeń oraz nawiązanie współpracy.


Oprawę artystyczną spotkania zapewnił "Zespół Niespokojnych nóg" z UTW - Tłuszcz.


Było to pierwsze spotkanie kadry zarządzającej Uniwersytetami Trzeciego Wieku zorganizowane na Mazowszu przez MCPS. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli w partnerstwie realizować założone projekty.

29064066 1976867999032083 7756728337666081759 o

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w konkursie w obszarze "Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", w zakresie POLITYKI SENIORALNEJ

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, ogłoszonego uchwałą nr 245/315/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2017 r.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert – a więc do 23 marca 2018 r.:

1) złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;
2) poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników – w przypadkach kiedy:
a) oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione,
b) do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników,
c) oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru),
d) oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

O zachowaniu ww. terminu decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, do godz. 16.

Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Szczegółowych informacji udzielają Pracownicy Wydziału ds. Polityki Senioralnej pod nr telefonu:
(22) 622 42 32 w. 43

 

OCENA FORMALNA ZAD. 1

OCENA FORMALNA ZAD. 2

OCENA FORMALNA ZAD. 3