Menu Zamknij

Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – otwarty konkurs ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 284/221/17 z dnia 21 lutego 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w województwie mazowieckim w 2017 roku, niektórych zadań publicznych w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, w formie wsparcia realizacji zadania.

Termin składania ofert: od dnia 28 marca 2017 r. do dnia 19 kwietnia 2017 r.

SZCZEGÓŁY KONKURSU W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na zadanie nr 5 pn. „Wspieranie realizacji programów w zakresie integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień”.

Opublikowany w Archiwum

Powiązane