fbpx
Menu Zamknij

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU “OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza  nabór wniosków w ramach programu, na który zaplanowano w 2019 r.
kwotę 110 mln zł.

Program kierowany jest do:

  • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

łącznie ze wskazaniami:

  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki.

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

Terminy naboru wniosków

  1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie do 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia wniosków

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 31 maja 2019 r.

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 5 Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192)

Szczegóły na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Opublikowany w Archiwum

Powiązane