Menu Zamknij

OTWARTY KONKURS OFERT

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 208/218/17 z dnia 7 lutego 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2017 roku w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” – podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w formie wsparcia realizacji zadania.

Termin składania ofert: od dnia 7 lutego 2017 r. do dnia 7 marca 2017 r.

SZCZEGÓŁY KONKURSU W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM

W zadaniu nr 4 pn. Realizacja programów o zasięgu powiatowym dotyczących reintegracji społecznej osób wykluczonych z uwzględnieniem wielosektorowych działań partnerskich preferowane są działania na rzecz seniorów (60+) oraz integracji międzypokoleniowej.

Opublikowany w Archiwum

Powiązane