fbpx
Menu Zamknij

OTWARTY KONKURS OFERT – “DZIAŁANIA NA RZECZ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH”

W dniu 26 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 233/27/19 ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Sposób składania ofert:
Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie http://konkursyngo.mcps.com.pl/.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.
Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie jego złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym.
 
Najważniejsze terminy:
Składanie ofert: od 28 lutego 2019 r. do 27 marca 2019 r.
Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 29 marca 2019 r.
Wyniki oceny formalnej: od 15 do 19 kwietnia 2019 r.
Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu: do 6 czerwca 2019 r.
Zadania konkursowe mogą być realizowane w terminie: od 6 czerwca do 15 grudnia 2019 r.
 
Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2019 r, w  obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” (w systemie Witkac.pl konkursy oznaczone nr: MCPS.WOP/4301-2-2). W przypadku złożenia dwóch ofert łączna wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 75 000 zł.
 
Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa
Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o kórych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                                                                o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (http://www.dialog.mazovia.pl/files/Zasady%20przyznawania%20dotacji/zasady_2018.pdf)

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 10 lub 42.
 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Uchwała

Załącznik nr 1 do uchwały – ogłoszenie

 

Opublikowany w Archiwalne otwarte konkursy ofert, Archiwum

Powiązane