fbpx
Menu Zamknij

W dniu 22.10.2019r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 95 120,74 zł na zlecenie realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2019 r. w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

W dniu 22.10.2019r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 95 120,74 zł na zlecenie realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2019 r. w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie określonym w art. 19a przedmiotowej ustawy

Zgodnie z uchwałą nr 1120/62/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2019 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” na następujące zadania:

 1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.
 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy, bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności zawodowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.
 3. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu:
 1. a)    nabywanie, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
 1. b)    rozwijanie umiejętności sprawdzonego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
 1. c)    usprawnianie i wspieranie funkcjonowania osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
 1. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
 1. a)    doradztwo zawodowe,
 1. b)    przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
 1. c)    prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania
  w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 1. Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.
 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników.
 3. Świadczenie usług wspierających, które maja na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

Z kwoty 1 300 000,00 zł dostępnych środków ww. uchwałą przyznano dotacje w wysokości 1 248 920,00 zł. Trzy organizacje nie podpisały umów i zrezygnowały
z otrzymanych dotacji w łącznej wysokości 44 040,74 zł. W związku z powyższym w dyspozycji Województwa Mazowieckiego pozostają niewykorzystane środki w wysokości 95 120,74 zł. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


23.10.2019 r. 15:59

umieścił: Damian Piekut

wytworzyła: Kinga Woronowicz

 

Opublikowany w Archiwum

Powiązane