Menu Zamknij

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2017 roku w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” – podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, ogłoszonym Uchwałą nr 208/218/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2017 r. 

UWAGA:  W terminie do 31 marca 2017 r. do godz. 16 (decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa) oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia zastrzeżenia do wyniku oceny formalnej oraz złożenia uzupełnienia lub poprawienia oferty.

Prawidłowo poprawione i uzupełnione oferty zostaną włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową opiniującą oferty.  Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Dodatkowych Informacji udzielają:
Piotr Lejzerowicz, tel. (22) 622 42 32 w. 48

Opublikowany w Archiwum

Powiązane