Menu Zamknij

Dokumenty

Powrót na stronę Ekonomii SpołecznejUstawyProgramyBadaniaMapyCiekawostki

Dokumenty

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

Plan_Rozwoju_Ekonomii_Spolecznej_na_Mazowszu_2013-2020

Strategia Europa 2020

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030

Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Mazowiecki Barometr Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego

Samorządowy informator o ekonomii społecznej

Regulamin uczestnictwa w projekcie 2018

Ustawy

Wróć na górę strony

SPÓŁDZIELCZOŚĆ

Archiwalne:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 456) – Data uchylenia: 2017-07-01, Data wygaśnięcia: 2021-06-30

ZATRUDNIENIE

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

POMOC SPOŁECZNA

FUNDACJE, STOWARZYSZENIA

Programy

Wróć na górę strony

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej jest dokumentem rządowym, który wyznacza kluczowe kierunki interwencji publicznej mające służyć kształtowaniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Adresowany jest przede wszystkim do instytucji publicznych, tworzących i realizujących konkretne polityki, jak również do osób działających w sektorze ekonomii społecznej. KPRES należy traktować jako dokument kompleksowy, uwzględniający aktualne realia społeczne, gospodarcze i kulturowe, ale jednocześnie, poprzez swoją wewnętrzną strukturę i treść, jest dokumentem dynamicznym, otwartym na zjawiska i procesy, jakie mogą zajść w bliższej i dalszej perspektywie, a mające potencjalny wpływ na rozwój ekonomii społecznej [fragment Wprowadzenia z treści dokumentu].

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, wersja przyjęta przez Radę Ministrów 12 sierpnia 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) za okres sierpień 2014 – grudzień 2015

Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020

Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020 jest programem wojewódzkim w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. Określono w nim szczegółowo cele niezbędne dla rozwoju ekonomii społecznej w województwie, opisano sposób ich realizacji oraz rezultaty i wskaźniki. Osiągnięcie ich do roku 2020 ma kluczowe znaczenie dla rozwoju ekonomii społecznej w województwie. [fragment Wprowadzenia z treści dokumentu].

CELE GŁÓWNE PLANU

– Ekonomia Społeczna jest integralnym elementem życia społeczno-gospodarczego regionu opartego na zasadach międzysektorowego partnerstwa i świadomości wspólnych celów.

– Zapewniona jest swoboda realizacji różnorodnych inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej oraz niezbędne i adekwatne wsparcie dla ich prowadzenia.

Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu 2013-2020

Raport z Monitoringu Planu za lata 2014-2016

Raport z Monitoringu Planu za rok 2017

Badania i analizy

Wróć na górę strony

Badanie Głównego Urzędu Statystycznego pt. Jednostki reintegracji społeczno-zawodowej w 2017 r.

Jednostki reintegracji społeczno-zawodowej w 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badanie Głównego Urzędu Statystycznego pt. Współpraca organizacji non-profit z innymi organizacjami w 2017 r.

Jednostki reintegracji społeczno-zawodowej w 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport z badania Głównego Urzędu Statystycznego pt. Spółdzielczość sprzyjająca włączeniu społecznemu i zawodowemu

Raport GUS
Raport końcowy: Spółdzielczość sprzyjająca włączeniu społecznemu i zawodowemu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badanie Głównego Urzędu Statystycznego pt. Efekty wsparcia udzielonego podmiotom ekonomii społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Raport GUS
Raport: Efekty wsparcia udzielonego podmiotom ekonomii społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badanie Głównego Urzedu Statystycznego pt. Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016

Raport z badania dotyczącego zamówień publicznych z zastosowaniem klauzul społecznych realizowanych przez gminy / miasta / powiaty województwa mazowieckiego w 2017 roku


Raport z badania usług zleconych w ramach zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz spółdzielni socjalnych w roku 2017


 

Badanie pt. „Drogi współpracy – jak samorządy współdziałają z organizacjami”, Link do podsumowania badania >>>


 

Badanie Głównego Urzedu Statystycznego pt. „Spółdzielnie socjalne w 2016 r.”


 

Perspektywy rozwoju zawodowego uczestnikow Warszatów Terapii Zajeciowej w wojewodztwie mazowieckim.


Raport z badania usług zleconych w ramach zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz spółdzielni socjalnych w latach 2015-2016.


Raport z badania dotyczącego zamówień publicznych z zastosowaniem klauzul społecznych realizowanych przez gminy / miasta / powiaty województwa mazowieckiego w roku 2017


Badanie Głównego Urzędu Statystycznego – Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2016 r.

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/g…
[data dostępu: 16.11.2017 r.]


Badanie Głównego Urzędu Statystycznego – Centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2014 r.

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/g…
[data dostępu: 16.11.2017 r.]


Społecznie odpowiedzialny biznes dla ekonomii społecznej na Mazowszu


 


 

Badanie NGO prowadzących działalność gospodarczą i działalność odpłatną pożytku publicznego na terenie Mazowsza – możliwości rozwoju


 

Raport z badania Centra Integracji Społecznej w województwie mazowieckim – analiza potrzeb i zasobów


System wsparcia finansowego dla ekonomii społecznej na Mazowszu.


Mapy

Wróć na górę strony

Mapa Centrów Integracji Społecznej na Mazowszu >>>LINK>>>

Mapa Klubów Integracji Społecznej na Mazowszu >>>LINK>>>

Mapa Spółdzielni Socjalnych na Mazowszu >>>LINK>>>

Mapa Warsztatów Terapii Zajęciowej na Mazowszu >>>LINK>>>

Mapa Zakładów Aktywości Zawodowej na Mazowszu >>>LINK>>>

Ciekawostki o ekonomii społecznej.

Wróć na górę strony