fbpx
Menu Zamknij

Wsparcie świadczone przez OWES ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

W danej sekcji zaprezentowana została oferta ośrodków wsparcia ekonomii  społecznej, działających na terenie województwa mazowieckiego. Działania są wsparte poprzez projekty współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Spis wg OWES:

Wybierz swój powiat /miasto i zapoznaj się z ofertą OWES:

białobrzeski legionowski ostrołęcki przasnyski sokołowski żuromiński
ciechanowski lipski ostrowski przysuski szydłowiecki żyrardowski
garwoliński łosicki otwocki pułtuski warszawski zachodni M. Ostrołęka
gostyniński makowski piaseczyński radomski węgrowski M. Płock
grodziski miński płocki siedlecki wołomiński M. Radom
grójecki mławski płoński sierpecki wyszkowski M. Siedlce
kozienicki nowodworski pruszkowski sochaczewski zwoleński M. St. Warszawa

Centrum Ekonomii Społecznej „SPUTNIK” 

PODREGION PŁOCKI (POWIAT GOSTYNIŃSKI, PŁOCKI, SIERPECKI, MIASTO PŁOCK)

ZADANIE PUBLICZNE: Centrum Ekonomii Społecznej „SPUTNIK” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

OKRES REALIZACJI: 20.05.2019 – 31.12.2021 r.

DZIAŁANIA:

W ramach prowadzonych działań na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej wspierane będą następujące obszary wsparcia:

 • działania o charakterze animacyjnym, umożliwiające tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich rozwoju, budowę i wsparcie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz partycypacji społecznej, działania mające na celu wspieranie liderów i animatorów lokalnych;
 • usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne) służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania PES lub PS, obejmujące m.in. szkolenia, doradztwo ogólne, z zakresu finansów i księgowości, prawa, wizyty studyjne, spotkania networkingowe;
 • tworzenie i prowadzenie stron internetowych;
 • umożliwienie nieodpłatnego korzystania z zaplecza lokalowego.

Zadanie publiczne podzielono na następujące zadania: doradztwo , animacja, organizacja i realizacja szkoleń.

ODBIORCY:

Odbiorcami zadania publicznego będą PES i ich członkowie, pracownicy, wolontariusze w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoby fizyczne zamierzające uruchomić podmioty ekonomii społecznej.

Subregion płocki tj. Miasto Płock, powiat płocki, gostyniński, sierpecki

KONTAKT:

ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU:

Formy zgłaszania na poszczególne działania realizowane są w sposób ciągły.


Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

PODREGION WARSZAWSKI WSCHODNI I ŻYRARDOWSKI (POWIAT GRÓJECKI, LEGIONOWSKI, MIŃSKI, OTWOCKI, SOCHACZEWSKI, WOŁOMIŃSKI, ŻYRARDOWSKI)

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ przy STOWARZYSZENIU BORIS

Jakie wsparcie oferujemy?

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ (NP. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE)

1.       ZINDYWIDUALIZOWANE WSPARCIE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ – COACHING, DORADZTWO, SUPERWIZJA, ZAKUP USŁUG, ITP.

Wsparcie będzie dopasowane do potrzeb danego podmiotu. W oparciu o diagnozę będzie opracowany system wsparcia przez ekspertkę ds. wsparcia PES oraz doradczynię kluczową. Obszary, które będą przedmiotem analizy to:

 • motywacja w organizacji do podjęcia działalności ekonomicznej,
 • kompetencje zespołu do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej lub odpłatnej statutowej w organizacji,
 • posiadane doświadczenie i praktyka biznesowa,
 • zasoby rzeczowe, finansowe, ludzkie, czasowe możliwe do zainwestowania w proces ekonomizacji,
 • przygotowanie prawne niezbędne do ekonomizacji – jaka forma działalności i jakie aspekty formalno-prawne w związku z nią muszą zostać spełnione, aby uruchomić działalność ekonomiczną,
 • pomysł na przedmiot, produkt działalności gospodarczej lub odpłatnej statutowej,
 • nadzór i zarządzanie działalnością ekonomiczną.

Każdy wsparty podmiot będzie mógł skorzystać z coachingu (rozumiany przez nas jako wsparcie długofalowe nastawione na wypracowanie założeń strategicznych do rozwoju PES), doradztwa (jednorazowych spotkań nastawionych na odpowiedź na konkretne pytania), superwizji (spotkań zespołowych wypracowujących środki zaradcze na obawy zespołu związane z ekonomizacją), lub z zakupu usług finansowanych z projektu (voucher dla PES na usługę)– w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby danego PES.

Tematy doradztwa będą związane z diagnozą potrzeb PES, będą to głównie zagadnienia prawne, księgowe, reintegracyjne, marketingowe. Wsparcie to będzie realizowane, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy – przez ekspertkę ds. wsparcia PES oraz doradczynię kluczową i podmioty zewnętrzne, w tym m.in. osoby specjalizujące się w reintegracji (np. psychologowie). Wsparcie to może mieć charakter stacjonarny lub zdalny (mail, telefon).Proces wsparcia będzie miał charakter długofalowy i kompleksowy.

2.       WSPARCIE GRUPOWE DLA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ, W TYM PODMIOTÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ (SZKOLENIA, SPOTKANIA, ITP.) 

 • Szkolenia z tematów kluczowych dla ekonomizacji organizacji, takich jak m.in. zarządzanie podmiotem ekonomii społecznej i przedsiębiorstwem społecznym, przygotowywanie ofert dla klienta, w tym samorządu, promocja, itp. Wybór tematu będzie poprzedzony badaniem potrzeb.

SAMORZĄD LOKALNY

3.       INDYWIDUALNE WSPARCIE DLA SAMORZĄDU- DORADZTWO DLA JST Z ZAKRESU STOSOWANIA KLAUZUL SPOŁECZNYCH ORAZ INNYCH NARZĘDZI WSPIERAJĄCYCH EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ

Zaplanowaliśmy dla tej grupy odbiorców wsparcie indywidualne w formie krótkich konsultacji (bezpośrednich i zdalnych) oraz długofalowego wsparcia w przypadku chęci pracy JST nad wpisaniem ekonomii społecznej do polityk publicznych.

 • Doradztwo – będą to spotkania/konsultacje zdalne dla jednostek samorządu terytorialnego na temat zlecania zadań i wprowadzania klauzul społecznych do zamówień publicznych.  Coaching/długofalowe wsparcie – praca z samorządem z zakresu tworzenia polityk publicznych (np. programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategii rozwoju, strategii rozwiązywania problemów społecznych, itp.) z uwzględnieniem obszaru ekonomii i przedsiębiorczości społecznej. Działanie to będzie realizowane przez doradców zewnętrznych (będzie to uzależnione od stopnia skomplikowania sprawy) . 

MIESZKAŃCY

4.       WSPARCIE GRUPOWE DLA MIESZKAŃCÓW SUBREGIONU WARSZAWSKO-WSCHODNIEGO  / SUBREGIONU ŻYRARDOWSKIEGO

 • Spotkania edukacyjne z mieszkańcami organizowane na poziomie sołectw i gmin dla min. 6-10 osób. Tematy spotkań będą dotyczyły np. wykorzystania inicjatywy lokalnej, funduszu sołeckiego, pisania ofert funduszy lokalnych, zakładania stowarzyszeń mieszkańców, kół gospodyń, itp.

5.       WSPARCIE INDYWIDUALNE DLA GRUP INICJATYWNYCH MIESZKAŃCÓW, CHCĄCYCH ZAŁOŻYĆ PES – DORADZTWO, COACHING

 • Doradztwo – będą to spotkania/konsultacje bezpośrednie lub zdalne doradztwo dla mieszkańców na temat zakładania stowarzyszenia, fundacji czy innej formy prawnej PES.
 • Coaching – będzie to długofalowe wsparcie  danej grupy w przygotowaniu jej do założenia PES. Poza kwestiami formalnymi (np. dokumenty, procedury) będzie ono też obejmowało przygotowanie strategii działania, budowania zespołu organizacji, pozyskiwania środków na działalność, w tym działań ekonomicznych. Wsparcie to będzie realizowane, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy – przez ekspertkę ds. wsparcia PES, doradczynię kluczową oraz ekspertów zewnętrznych, w tym m.in. prawników i księgowych. W wyniku tego wsparcia zainicjowane/utworzone zostanie kilka PES.

Dla kogo?

 • przedstawicieli JST, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, WTZ, CIS i KIS zainteresowanych wspólna pracą nad rozwojem ekonomii społecznej
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych, które chcą podjąć / rozwijać działalność ekonomiczną
 • mieszkańców zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej (np. stowarzyszenia, fundacji, koła gospodyń wiejskich, spółki non profit, spółdzielni socjalnej)

z powiatów:

 • żyrardowski, sochaczewski, grójecki
 • wołomiński, legionowski, otwocki, miński

Kontakt:

 • Stanisława Retmaniak: stanislawa.retmaniak@boris.org.pl  tel. 884 883 148
 • Stowarzyszenie BORIS, ul. Warecka 4/6 00-040 Warszawa | www.lowes.boris.org.pl

Stowarzyszenie BORIS współprowadzi akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na Mazowszu.

Prezentacja LOWES-oferta


Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

PODREGION SIEDLECKI (POWIAT GARWOLIŃSKI, ŁOSICKI, SIEDLECKI, SOKOŁOWSKI, WĘGROWSKI, MIASTO SIEDLCE)

Zadanie „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej na terenie subregionu siedleckiego” – Oferta dla PES-ów

Cele zadania:

 1. wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, uczestniczących w projekcie,
  w szczególności poprzez:

  • wzrost profesjonalizacji działań PES i PS oraz rozwój kompetencji ich liderów, a także animowanie i prowadzenie współpracy na poziomie lokalnym i subregionalnym;
  • podniesienie umiejętności skutecznego zarządzania PES i PS, poprzez zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług informacyjnych, doradczych, edukacyjnych oraz animacyjnych, dających wszechstronną wiedzę i umiejętności prowadzenia działalności w obszarze ekonomii społecznej w subregionie siedleckim;
  • wzrost wiedzy i umiejętności przedstawicieli PES i PS dot. współpracy wewnątrzsektorowej i międzysektorowej;
  • rozwój współpracy wewnątrzsektorowej i międzysektorowej PES i PS, w szczególności poprzez budowanie trwałości partnerstw istniejących oraz budowanie nowych partnerstw lokalnych oraz form aktywności obywatelskiej.
 2. profesjonalizacja działań Oferentów, skierowanych do sektora ekonomii społecznej, w szczególności poprzez możliwość zapewnienia kompleksowego i długofalowego działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w szczególności wsparcia PES i PS.

Adresaci zadania:

społeczności lokalne, grupy nieformalne, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne z terenu subregionu siedleckiego (M. Siedlce, powiaty: siedlecki, węgrowski, sokołowski, łosicki i garwoliński)

W ramach zadania oferujemy:

 • usługi animacji lokalnej zmierzające do pobudzenia aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej,
 • doradztwo ogólne (indywidualny plan rozwoju dla liderów lokalnych, PES/PS),
 • doradztwo specjalistyczne (prawne, księgowo-podatkowe, marketingowe, coaching),
 • usługi księgowo-podatkowe,
 • szkolenia otwarte (pozyskiwanie środków, marketing i media społecznościowe, rozwój lokalny),
 • Szkoła Moderatorów Partycypacji Publicznej,
 • Kurs „Rozwój lokalny i innowacje społeczne – rola organizacji pozarządowych”
 • Szkoła zarządzania PES

Okres realizacji:

01.06.2019 – 31.12.2021

Realizatorzy:

 • Lider: Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku
 • Partner: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Partnerzy: Gmina Wodynie, Gmina Zbuczyn, Gmina Sabnie, Miasto Łosice

Kadra projektu:

 • Piotr Frączak (Animator) piotr.fraczak@gmail.com
 • Beata Juraszek – Kopacz (Doradca Kluczowy) bjuraszekk@frso.pl
 • Andrzej Rybus-Tołłoczko (Doradca kluczowy) biuro@krzesk.pl
 • Beata Siedlecka (Specjalista ds. wsparcia finansowego dla GI/PES/PS/Specjalista ds. klastra) beatasiedlecka.frso@gmail.com
 • Katarzyna Stanisławowska (Doradca Kluczowy) stanislawowska.k@gmail.com
 • Kamila Śmieciuch (Animator) biuro@krzesk.pl

Kontakt:

Biuro SOKIAL, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, II piętro, pokój nr 201, tel. (25) 631 81 98, tel. 728 521 777, e-mail: biuro@krzesk.pl


Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

PODREGION CIECHANOWSKI (POWIAT CIECHANOWSKI, MŁAWSKI, PŁOŃSKI, PUŁTUSKI, ŻUROMIŃSKI), PODREGION OSTROŁĘCKI (POWIAT MAKOWSKI, OSTROWSKI, PRZASNYSKI, WYSZKOWSKI, MIASTO OSTROŁĘKA), PODREGION RADOMSKI (POWIAT BIAŁOBRZESKI, KOZIENICKI, LIPSKI, PRZYSUSKI, RADOMSKI, SZYDŁOWIECKI, ZWOLEŃSKI, MIASTO RADOM)

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach dofinansowania ze środków województwa mazowieckiego realizuje trzy projekty:

 • Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim
 • Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim
 • Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim

OFERTA

W ramach powyższych projektów oferujemy:

 1. Wsparcie naszych animatorów lokalnych w procesie budowania sieci współpracy i wymiany doświadczeń. Promowanie idei ekonomii społecznej w lokalnych społecznościach oraz wzmacnianie aktywności społecznej
  i edukowanie lokalnych liderów.
 2. Możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami, czyli wizyty studyjne
 3. Bezpłatne szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej oraz grup inicjatywnych. Tematyka szkoleń dostosowywana jest do potrzeb uczestników.
 4. Środki na inwestycje oraz usługi związane z profesjonalizacją i ekonomizacją – bony i granty na rozwój kierowane do PES.
 5. Wsparcie w rozwoju czyli doradztwo ogólne oraz specjalistyczne (prawne, księgowo-kadrowo-podatkowe, finansowe i marketingowe).

KONTAKT:

Biuro mOWES – ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa

 • Daniel Prędkopowicz  – dyrektor Biura Zarządzania Projektami FFW, tel. 22/450-97-68, e-mail: dpredkopowicz@cofund.org.pl
 • Justyna Jakubiak – kierowniczka, tel. 22/450-99-98, e-mail: jjakubiak@cofund.org.pl
 • Monika Szymańska – specjalistka, tel. 22/450-99-31, e-mail: mszymanska@cofund.org.pl
 • Anna Jezierska – specjalistka, tel. 22/450-99-99, e-mail: ajezierska@cofund.org.pl
 • Agata Cybulska – specjalistka, tel: 22/450-98-59, e-mail: acybulska@cofund.org.pl
 • Małgorzata Staszkowska-Wągrodzka – specjalistka ds. promocji i platformy mOWES, tel. 22/450 97 43, e-mail: mstaszkowska@cofund.org.pl

Subregion ciechanowski – Biuro: Plac Kościuszki 7 lok.5, 06-400 Ciechanów

 • Janusz Kowalski – animator, tel. 503-932-068, e-mail: jkowalski@cofund.org.pl  
 • Rafał Panfil – animator, tel. 885-520-909, e-mail: rpanfil@cofund.org.pl  
 • Dorota Macioch-Kowalska – specjalistka ds. rekrutacji, tel. 504-496-939, e-mail: dkowalska@cofund.org.pl  
 • Paweł Pyrzyński – doradca biznesowy/doradca ogólny, tel. 602-825-659, e-mail: ppyrzynski@cofund.org.pl
 • Krystyna Osuch – specjalistka ds. reintegracji, tel. 500-318-118, e-mail: krytynaosuch@interia.pl
 • Edyta Kozera – specjalistka ds. rozwoju PES/PS/grup inicjatywnych, tel. 668-900-548, e-mail: ep-project@wp.pl

Subregion ostrołęcki – Biuro: ul. Parkowa 6, 07-410 Ostrołęka

 • Łukasz Wachowski – animator, tel. 885-244-697, e-mail: lwachowski@cofund.org.pl  
 • Agata Kosowska – specjalistka ds. rekrutacji, tel. 604-243-272, e-mail: akosowska@cofund.org.pl  
 • Paweł Pyrzyński – doradca biznesowy/doradztwo ogólne, tel. 602-825-659, e-mail: ppyrzynski@cofund.org.pl
 • Wioletta Borys-Kierszniewska – specjalistka ds. reintegracji, tel. 501-143-601, e-mail: wborys@cofund.org.pl
 • Edyta Kozera – specjalistka ds. rozwoju PES/PS/grup inicjatywnych, tel. 668-900-548, e-mail: ep-project@wp.pl 

Subregion radomski – Biuro: 25 Czerwca 45, 26-600 Radom

 • Agnieszka Sekulska (Bulska) – animator, tel. 600-923-287, e-mail: abulska@cofund.org.pl  
 • Wojciech Jabłoński – specjalista ds. partnerstw lokalnych, tel. 602-512-657, e-mail: wjablonski@cofund.org.pl 
 • Katarzyna Woźniak – specjalistka ds. rekrutacji /animatorka, tel. 602-315-824, e-mail: kwozniak@cofund.org.pl
 • Philipp Zalewski – animator, tel. 533-424-303, e-mail: pzalewski@cofund.org.pl
 • Marlena Tchórzewska – animator, tel. 798-371280, e-mail: mtchorzewska@cofund.org.pl
 • Monika Dudek – specjalistka ds. rozwoju PES/PS/grup inicjatywnych, tel. 695-896-276, e-mail: mldod@wp.pl
 • Edyta Kozera – specjalistka ds. rozwoju PES/PS/grup inicjatywnych, tel. 668-900-548, e-mail: ep-project@wp.pl 
 • Wojciech Waluk – doradca biznesowy, tel. 501-382-786, e-mail: wwaluk@cofund.org.pl   
 • Łukasz Kwiatkowski – doradca biznesowy, tel. 508-153-484, e-mail: lkwiatkowski@cofund.org.pl
 • Wojciech Połap – kluczowy doradca ogólny, tel. 791-048-358, e-mail: wpolap@gmail.com

W sprawie zgłoszeń do projektu oraz poszczególnych działań prosimy kontaktować się z naszymi animatorami regionalnymi.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej: www.mowes.pl lub na profilu facebook.

Opublikowany w Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej

Powiązane