Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

PRZEMYSŁOWO TECHNICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY „TECHNIPROT”

Opis:
Główny profil działalności:

Instalacje centralnego ogrzewania i wody. - rozdzielacze, układy mieszające, asortyment kotłowy, osprzęt.

Powiat: pruszkowski
Gmina: Pruszków
Adres:
ul. Komorowska 24, 05-800 Pruszków
Telefon: [22] 729 06 46
Strona WWW:
KRS: 179227
NIP: 5340001159
REGON: 401288
Data wpisu do rejestru: 1955-01-01

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”