Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

RADOMSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO „ASKO-SPORT”

Opis:
Główny profil działalności:

Produkcja i serwis wyrobów kaletniczych, rymarskich oraz wyrobów specjalnych - m. in. wyposażenie dla służb mundurowych.

Powiat: Radom
Gmina: Radom
Adres:
ul. Lubelska 89/95, 26-600 Radom
Telefon: [48] 365 00 77
KRS: 190104
NIP: 7960134565
REGON: 402477
Data wpisu do rejestru: 1948-01-01

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”