Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „MAZOWIANKA”

Opis:
Główny profil działalności:

Producent sprężyn, elementów sprężystych i wyrobów giętych z drutów dla przemysłu motoryzacyjnego, ciągnikowego, maszyn rolniczych, meblarskiego, sprzętu gospodarstwa domowego, oraz elektromaszynowego.

Powiat: Warszawa
Gmina: Warszawa
Adres:
ul. Koszykowa 33 , 00-553 Warszawa
Telefon: [22] 727 52 80
KRS: 180961
NIP: 5250002089
REGON: 455835
Data wpisu do rejestru: 1958-01-01

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”