Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

SPÓŁDZIELNIA PRACY CHEMICZNO-WYTWÓRCZA „SPOIWO” W RADOMIU

Opis:
Główny profil działalności:

Wyroby w gumy litej / gumy porowatej / wykładziny MODARO. Wyroby silnikowe i gumowo-metalowe

Powiat: Radom
Gmina: Radom
Adres:
ul. Klejowa 24, 26-600 Radom
Telefon: [48] 364 12 81
Strona WWW:
KRS: 182819
NIP: 7960101778
REGON: 410637
Data wpisu do rejestru: 1950-01-01

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”