Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Spółdzielnia Socjalna „Jedni Drugim”

Opis:
  • Usługi remontowo-budowlane, wykończeniowe
  • Usługi ogrodnicze
Powiat: legionowski
Gmina: Legionowo
Adres:
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20/22, 05-120 Legionowo
KRS: 731411
NIP: 5361935306
REGON: 380208358
Data wpisu do rejestru: 2018-05-11

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”