Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Spółdzielnia Socjalna” Opieka”

Opis:
  • usługi opiekuńczo–pielęgnacyjne osobom starszym i niepełnosprawnym
  • sprzątanie mieszkań, mycie okien,
  • pielęgnacja przydomowych ogródków
Powiat: płocki
Gmina: Słupno
Adres:
ul. Kościelna 1, 09- 472 Słupno
Telefon: 602 851 797
KRS: 283596
NIP: 7743014262
REGON: 141037755
Data wpisu do rejestru: 2007-06-29

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”