Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Spółdzielnia Socjalna „Wyszogrodzianka”

Opis:
  • usługi utrzymania czystości
  • usługi remontowo-budowlane, wykończeniowe
  • usługi ogrodnicze
Powiat: płocki
Gmina: Wyszogród
Adres:
ul. Płocka 12 09-450 Wyszogród
Telefon: 242 312 179
KRS: 428263
NIP: 7743213286
REGON: 146241667
Data wpisu do rejestru: 2012-08-03

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”