Menu Zamknij

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH GRUPY DS. OPRACOWANIA PLANU ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ NA MAZOWSZU NA LATA 2021-2030

Szanowni Państwo!

Wśród dokumentów strategicznych, kształtujących rozwój ekonomii społecznej w województwie mazowieckim, znajdują się: „Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” (zwaną dalej „Strategią”) oraz zaktualizowany „Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020” (zwany dalej „Planem”).

„Strategia” wyznacza główne kierunki działań w całej polityce społecznej, a ekonomia społeczna wskazana jest jako „nowa polityka publiczna”. W „Planie” szczegółowo określono cele niezbędne dla rozwoju ekonomii społecznej w województwie, opisano sposób ich realizacji oraz rezultaty i wskaźniki, a także zawarto propozycje konkretnych działań, które mają doprowadzić do osiągnięcia zamierzonych efektów. W 2018 roku przeprowadzono aktualizację „Planu”.

W 2019 roku chcemy zainicjować proces opracowywania nowego „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021-2030”. W latach 2019-2020 planujemy przeprowadzenie poszczególnych etapów, począwszy od diagnozy, poprzez planowanie głównych założeń, procesu wdrażania i ewaluacji Planu wraz z konsultacjami i ostatecznym przyjęciem dokumentu do realizacji. Harmonogram prac stanowi załącznik nr 1.

Aby zapewnić najwyższą jakość dokumentu strategicznego chcemy go opracować w międzysektorowym środowisku ekspertów i praktyków ekonomii społecznej. Chcielibyśmy, aby w tym gronie znaleźli się przedstawiciele mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej oraz otoczenia ekonomii społecznej w postaci: samorządu województwa mazowieckiego, wojewody mazowieckiego, samorządów lokalnych, uczelni wyższych oraz sektora biznesu.

Zapraszam do udziału w grupie ds. opracowania „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021-2030”. Prace nad „Planem…” prowadzone będą w formie kilku (3-4) spotkań warsztatowych oraz poprzez opiniowanie materiałów w trybie obiegowym poprzez pocztę elektroniczną. Za główne działania merytoryczne odpowiadają pracownicy Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, który odpowiedzialni są za zabranie wszelkich uwag i sugestii powstających w toku działań grupy ds. opracoania „Planu…” .

Zgłoszenie, zgodnie formularzem stanowiącym załącznik nr 2, proszę przesłać na adres e-mailowy: krzysztof.pilecki@mcps-efs.pl do dnia 06.06.2019 r. (czwartek). Potwierdzenie udziału w grupie ds. opracowania „Planu…” przekażemy do dnia 11.06.2019 r. (wtorek).

Mam nadzieje, że wspólne prace nad nowym „Planem…” zaowocują opracowaniem użytecznej strategii wpływającej na rozwój mazowieckiej ekonomii społecznej. Jednocześnie serdecznie dziękuje za wszelkie zgłoszenia i aktywne włączenie w prace grypy ds. opracowania „Planu…”.

Zapraszam do zgłaszania swojego udziału w pracach grupy.

Opublikowany w Aktualności, Ekonomia Społeczna, Wydarzenia

Powiązane