Procedura postępowania między Gminą i Marszałkiem w sprawach świadczeń rodzinnych w kontekście przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

Procedura postępowania między gminą i marszałkiem w sprawach świadczeń rodzinnych w kontekście przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE

Dokumenty niezbędne do ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

  1. zaświadczenie zagranicznego pracodawcy dotyczące okresów zatrudnienia;
  2. umowa o pracę;
  3. inne dokumenty dotyczące zatrudnienia za granicą np. dokument potwierdzający rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, dokument potwierdzający pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, dokument dotyczący pobierania świadczeń emerytalnych lub rentowych;
  4. informacja dotycząca pobieranych świadczeń rodzinnych za granicą;
  5. oświadczenie lub zaświadczenie o zamieszkiwaniu w kraju UE,EOG lub Szwajcarii;
  6. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego.

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą o dołączanie do wniosków o ustalenie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ww. informacji/dokumentów. Pozwoli to na prawidłowe i terminowe załatwienie każdej sprawy.