Aktualne konkursy

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – zadanie „Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych” 

W dniu 15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 739/340/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

 

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

Zestawienie wszystkich ofert ocenianych merytorycznie ze wskazaniem liczby przyznanych punktów i kwotami dotacji dla ofert wybranych - zadanie nr 1

Zestawienie wszystkich ofert ocenianych merytorycznie ze wskazaniem liczby przyznanych punktów i kwotami dotacji dla ofert wybranych – zadanie nr 2

Zestawienie wszystkich ofert ocenianych merytorycznie ze wskazaniem liczby przyznanych punktów i kwotami dotacji dla ofert wybranych - zadanie nr 3

Wykaz ofert ostatecznie odrzuconych z powodów formalnych

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” - zadanie: „Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato””

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert – tj. do 15 maja 2018 r.:

1) złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;

2) poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników - w przypadkach, kiedy:

a) oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione;

b) do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników lub ich kopie nie zostały poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami;

c) oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru);

d) oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Uzupełnień lub poprawek należy dokonywać w ofercie złożonej w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, decyduje data dokonania uzupełnienia/poprawki. W przypadku uchybień formalnych dotyczących załączników dopuszcza się możliwość uzupełnienia drogą pocztową.

O zachowaniu ww. terminu decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, do godz. 16.

Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Szczegółowych informacji udzielają Pracownicy Wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 42

 

Wyniki oceny formalnej

Uchwała rozstrzygająca

Załącznik do uchwały

.......................................................................................................................................................................................................................................

Wyniki oceny formalnej konkursu ofert – „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii” ogłoszonego uchwałą nr 302/318/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2018 r.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert – tj. do 24 kwietnia 2018 r.:
1) złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;
2) poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników - w przypadkach, kiedy:
a) oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione;
b) do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników lub ich kopie nie zostały poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami;
c) oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru);
d) oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Uzupełnień lub poprawek należy dokonywać w ofercie złożonej w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, decyduje data dokonania uzupełnienia/poprawki. W przypadku uchybień formalnych dotyczących załączników dopuszcza się możliwość uzupełnienia drogą pocztową.

O zachowaniu ww. terminu decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, do godz. 16.
Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Szczegółowych informacji udzielają Pracownicy Wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 42

Wyniki oceny formalnej zad.1

Wyniki oceny formalnej zad.2

Wyniki oceny formalnej zad.3

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 589/332/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w Województwie Mazowieckim w 2018 roku, zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”. Termin składania ofert: od dnia 19 kwietnia 2018 r. do dnia 10 maja 2018 r .

UCHWAŁA

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

.............................................................................................................................................................................................................................................

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” ogłoszonego uchwałą nr 305/318/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2018 r.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert – tj. do 24 kwietnia 2018 r.:

złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;

poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników - w przypadkach, kiedy:

oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione;

do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników lub ich kopie nie zostały poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami;

oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru);

oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Uzupełnień lub poprawek należy dokonywać w ofercie złożonej w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, decyduje data dokonania uzupełnienia/poprawki. W przypadku uchybień formalnych dotyczących załączników dopuszcza się możliwość uzupełnienia drogą pocztową.

O zachowaniu ww. terminu decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, do godz. 16.

Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Szczegółowych informacji udzielają Pracownicy Wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 42

 

Wyniki oceny formalnej - zad. 1

Wyniki oceny formalnej - zad. 2

Wyniki oceny formalnej - zad. 3

Wyniki oceny formalnej - zad. 4

Wyniki oceny formalnej - zad. 5