Aktualne konkursy

(18.10.2018) Kolejna oferta złożona do MCPS z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” w ramach zadania pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została złożona kolejna oferta, spełniająca warunki formalne:

1. Fundacja Bank Mleka Kobiecego z siedzibą: ul. Podkowy 128J, 04-937 Warszawa.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. 25 października 2018 r., przesyłając je do Bogusławy Kaczyńskiej na adres e-mail: boguslawa.kaczynska@mcps.com.pl.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt e-mailowy: boguslawa.kaczynska@mcps.com.pl lub telefoniczny: /22/ 692-46-29 wew. 201. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tym dokumentem.

Plik do pobrania:

Oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: Pokój laktacyjny w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym WUM w Warszawie – Fundacja Bank Mleka Kobiecego

(02.10.2018) Kolejna oferta złożona do MCPS z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” w ramach zadania pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została złożona kolejna oferta, spełniająca warunki formalne:

1. Stowarzyszenie "NA CAŁE ŻYCIE" z siedzibą: ul. Godebskiego 67, 05-420 Józefów.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do 9 października 2018 r., przesyłając je do Bogusławy Kaczyńskiej na adres e-mail: boguslawa.kaczynska@mcps.com.pl.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt e-mailowy: boguslawa.kaczynska@mcps.com.pl lub telefoniczny: /22/ 692-46-29 wew. 201. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tym dokumentem.

Plik do pobrania:

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: „CZAS NA ZMIANĘ” – STOWARZYSZENIE "NA CAŁE ŻYCIE"

(21.09.2018) Kolejne oferty złożone do MCPS z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” w ramach zadania pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych” w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały złożone kolejne oferty, spełniające warunki formalne:

1. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "RODZINA" z siedzibą: Płoniawy-Kolonia 6, 06-210 Płoniawy-Bramura,
2. Stowarzyszenie Strefa Wsparcia z siedzibą: ul. Turmoncka 10 lok. 5, 03-254 Warszawa,
3. Fundacja Promyk Słońca Dzieciom z siedzibą: Kosów, ul. Karasia 1 lok. 61, 05-552 Wólka
Kosowska.

Wszelkie uwagi do ofert należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty upublicznienia ofert, tj. do dnia 28 września 2018 r., przesyłając je do Bogusławy Kaczyńskiej na adres e-mail: boguslawa.kaczynska@mcps.com.pl.

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt e-mailowy: boguslawa.kaczynska@mcps.com.pl lub telefoniczny: /22/ 692-46-29 wew. 201. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: WSPIERANIE REALIZACJI PROGRAMÓW PODNOSZĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE RODZINY I JEJ ZDOLNOŚCI RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH – STOWARZYSZENIE RODZIN ZASTĘPCZYCH "RODZINA"

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: WSPIERAJ, POMAGAJ, CHROŃ - PROGRAM WSPARCIA DLA RODZIN – STOWARZYSZENIE STREFA WSPARCIA

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH – FUNDACJA PROMYK SŁOŃCA DZIECIOM

(18.09.2018) Kolejne oferty złożone do MCPS z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” w ramach zadania pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych” w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały złożone kolejne oferty, spełniające warunki formalne:

1. Fundacja POZYTYW z siedzibą: ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 38, 08-200 Łosice;
2. Fundacja Rozwoju Mikrospołeczności "PER ASPERA AD ASTRA" z siedzibą: ul. Janusza Korczaka 35, 09-408 Płock.

Wszelkie uwagi do ofert należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty upublicznienia, tj. do dnia 25 września 2018 r., ofert przesyłając je do Bogusławy Kaczyńskiej na adres e-mail: boguslawa.kaczynska@mcps.com.pl.

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt e-mailowy: boguslawa.kaczynska@mcps.com.pl lub telefoniczny: /22/ 692-46-29 wew. 201. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: „SŁUCHAM I ROZMAWIAM" – FUNDACJA POZYTYW

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH - CZĘŚĆ I PROGRAMU "SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW" – FUNDACJA "PER ASPERA AD ASTRA"

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 128 000,00 zł na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”.

KOMUNIKAT

.........................................................................................................................................................................................................

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W OBSZARZE „DZIAŁANIA NA RZECZ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH” W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ: WSPIERANIE REALIZACJI PROGRAMÓW SŁUŻĄCYCH PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ I PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I SPORTOWEJ DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW I ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW”

(15.10.2018) Oferta złożona do MCPS z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” w ramach zadania pod nazwą: Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów” w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została złożona oferta, spełniająca warunki formalne:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki, ul. Nowa 3/2, 05-282 Strachówka

FUNDACJA INICJATYW PRORODZINNYCH I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH "NASZE DZIECI"

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do dnia 22 października 2018 r. do Pani Dominiki Wolskiej na adres e-mail: dominika.wolska@mcps.com.pl.

(30.08.2018) Oferta złożona do MCPS z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” w ramach zadania pod nazwą: Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów” w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została złożona oferta, spełniająca warunki formalne:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki, ul. Nowa 3/2, 05-282 Strachówka

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM "CZAS NA ZDROWIE II" - STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ STRACHÓWKI

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do dnia 6 września 2018 r. do Pani Dominiki Wolskiej na adres e-mail: dominika.wolska@mcps.com.pl.

...........................................................................................................................................................................................................

Informujemy, że środki finansowe na dofinansowanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym zostały wyczerpane.

W dniu 17 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 477 021,00 zł na dofinansowanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe dotacje”) w ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450, 650 i 723).

INFORMACJA

....................................................................................................................................................................................................................................

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1264/359/18 z dnia 31 lipca  2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2018 roku zadań publicznych w obszarze " Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych".
 
WYNIKI KONKURSU:
 
 
 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

9 października 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1583/380/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” Zadanie „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym".

W ramach konkursu złożono łącznie 3 oferty na realizację zadania publicznego. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 3 ofert. Dofinansowanie przyznano na realizację 2 zadań publicznych.

UCHWAŁA

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

 

W terminie do 16 sierpnia 2018 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa) oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia zastrzeżenia do wyniku oceny formalnej (w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo) lub złożenia uzupełnienia i poprawienia oferty.

Prawidłowo poprawione i uzupełnione oferty zostaną włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową opiniującą oferty.

Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ

 

W dniu 03 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1091/354/18 z dnia 3 lipca 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w lata 2018 – 2020 w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób ”, w formie wsparcia realizacji zadań.

Termin składania ofert od dnia 03 lipca 2018 r. do dnia 25 lipca 2018 r.

 

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

UCHWAŁA

WZÓR OFERTY

 

 

.......................................................................................................................................................................................................................

Podkategorie