Aktualne konkursy

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

W dniu 16 maja 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 685/242/17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” – podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

W ramach konkursu złożono łącznie 70 ofert na realizację 4 rodzajów zadań publicznych. Ostatecznie wymogów formalnych nie spełniły 2 oferty.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 68 ofert. Dofinansowanie przyznano na realizację 39 zadań publicznych.

UCHWAŁA (58.4 KB)


ZADANIE 1 (42.5 KB)


ZADANIE 2 (46.6 KB)


ZADANIE 3 (49.2 KB)


ZADANIE 4 (53.2 KB)


NEGATYWNE FORMALNIE (42.0 KB)

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą 571/233/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2017 r. w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, w formie wsparcia realizacji zadania.

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 19 kwietnia 2017 r. do dnia 11 maja 2017 r. do godziny 15.00.

Oferty należy składać na formularzu:

http://www.dialog.mazovia.pl/fileadmin/user_upload/Akty_Prawne_i_Formularze/wzor_oferty.docx

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z Zasadami przyznawania  i rozliczania dotacji z budżetu województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. osób niepełnosprawnych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: tel. (22) 622-42-32 w. 12, 19, 37, 25 oraz 56.

Ogłoszenie konkursowe. (148 KB)

Uchwała. (41.0 KB)

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 373/226/17 z dnia 14 marca 2017r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w województwie mazowieckim w 2017 roku, zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”- zadanie „Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.:”Pogodne Lato”. Termin składania ofert: od dnia 17 marca 2017 r. do dnia 10 kwietnia 2017 r .

Oferty należy składać na formularzu: http://mcps.com.pl/akty-prawne-i-dokumenty

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z Zasadami przyznawania  i rozliczania dotacji z budżetu województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała

Ogłoszenie

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych

Wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 roku zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin
zastępczych”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 404/228/17 z dnia 21 marca 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 roku zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych”.

Termin składania ofert: od dnia 24 marca 2017 r. do dnia 18 kwietnia 2017 r.

Realizacja zadania publicznego zlecana będzie, w formie wsparcia, ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dostępnymi na stronie internetowej: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Prawo i dokumenty”.

 

Uchwała

Ogłoszenie konkursowe

Wzór oferty

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych.

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT – „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”


W dniu 27 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 944/255/17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.

Uchwała

- zad. 1

– zad. 2

– zad. 3

– zad. 4

– zad. 5

Wykaz ofert ostatecznie odrzuconych formalnie

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 283/221/17 z dnia 21 lutego 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w województwie mazowieckim w 2017 roku, zadań publicznych w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”, w formie wsparcia realizacji zadania.

Termin składania ofert: od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 5 kwietnia 2017 r.

Oferty należy składać na formularzu: http://mcps.com.pl/akty-prawne-i-dokumenty

     
Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała

Ogłoszenie

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych