ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT – „DZIAŁANIA NA RZECZ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH” (zad. 1-5)


W dniu 27 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 945/250/17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 roku, niektórych zadań publicznych w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” (zad. 1-5).

Uchwała

Wykaz ofert ocenianych merytorycznie :

zadanie 1.

zadanie 2.

zadanie 3.

zadanie 4.

zadanie 5.

Wykaz ofert ostatecznie odrzuconych formalnie

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 284/221/17 z dnia 21 lutego 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w województwie mazowieckim w 2017 roku, niektórych zadań publicznych w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, w formie wsparcia realizacji zadania.
Termin składania ofert: od dnia 28 marca 2017 r. do dnia 19 kwietnia 2017 r.


Oferty należy składać na formularzu: http://mcps.com.pl/akty-prawne-i-dokumenty

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie

Uchwała

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych