Menu Zamknij

Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych

Uchwałą Nr 1709/288/17 z dnia 6 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego powołał Pana Michała Burego na Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych.

Do zadań Pełnomocnika należy: 

 1. Koordynowanie i prowadzenie działań dotyczących zapewnienia możliwie pełnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej na terenie Województwa Mazowieckiego; 
 2. Dokonywanie analizy potrzeb osób niepełnosprawnych dotyczących: 
  • a)dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów użyteczności, 
  • b)uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym zgodnie z ich oczekiwaniami i możliwościami, 
  • c)rehabilitacji medycznej; 
 3. Opracowanie i koordynowanie Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy 
 4. Realizacji na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych; 
 5. Proponowanie założeń do rocznych planów budżetowych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustaw oraz przyjętych programów; 
 6. Opiniowanie projektów aktów normatywnych stanowionych przez organy Województwa Mazowieckiego dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych; 
 7. Prowadzenie współpracy z Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych; 
 8. Prowadzenie współpracy z Mazowiecką Radą Zdrowia Psychicznego; 
 9. Prowadzenie współpracy i współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych; 
 10. Przedstawienie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oraz Zarządowi Województwa Mazowieckiego propozycji rozwiązań problemów zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne; 
 11.  Prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych; 
 12.  Uczestniczenie w pracach Zespołu ds. Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Zespołu ds. weryfikacji wniosków z zakresu budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji; 
 13.  Promowanie działań Samorządu Województwa Mazowieckiego na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych. 

Siedziba Pełnomocnika mieści się w  Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej 

w Warszawie przy ul Nowogrodzkiej 62 a.
tel. 22 622 42 32 w. 48
mail: michal.bury@mcps.com.pl