Menu Zamknij

Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału środków pochodzacych z PFRON.

W dniu 28 marca 2018 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 40/18 w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

Poniżej wymienione zostały rodzaje zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację:
1) 5 934 211,00 zł , na zadanie pn. „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku
z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”,
2) 4 690 000,00 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej”,
3) 1 500 000,00 zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Opublikowany w Osoby z Niepełnosprawnością

Powiązane