fbpx
Menu Zamknij

Organizacje Pozarządowe

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi realizuje zadania publiczne Województwa Mazowieckiego poprzez prowadzenie otwartych konkursów ofert.

W roku 2020 za pośrednictwem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej organizacjom pozarządowym zlecane będą do realizacji priorytetowe zadania publiczne Województwa Mazowieckiego realizowane w obszarach współpracy:

 • „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”;
 • „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”;
 • „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”;
 • „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”;
 • „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”.

 

Obszar współpracy „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” podzielono na następujące podobszary:

 • Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku
  z alkoholem;
 • Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii;
 • Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

W Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej do obsługi konkursów ofert korzystamy z systemu Witkac.pl:  http://konkursyngo.mcps.com.pl/